Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

 
Tento dokument opisuje spôsob a účel spracovania osobných údajov spoločnosťou NOVEL-Novak, s. r. o., Lieskovec 835/112, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 45 004 862, Prevádzkovateľom (ďalej len ako „NOVEL-Novak, s. r. o.“ alebo „Prevádzkovateľ“), a tiež poskytuje akékoľvek ďalšie zákonom požadované informácie, vrátane informácií o právach Dotknutej osoby a o tom, ako ich uplatňovať.
________________________________________
Základné informácie
Sme spoločnosť NOVEL-Novak, s. r. o., Lieskovec 835/112, 018 41 Dubnica nad Váhom, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 22188/R a sme správcom Vašich osobných údajov.

Na akom základe môžeme spracúvať Vaše osobné údaje?
Spracúvanie je zákonné, iba vtedy a iba v takom rozsahu, ak je splnený aspoň jeden z nasledujúcich právnych základov:
a)    Plnenie a uzavretie zmluvy: Veľkú časť Vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s vami vôbec mohli uzavrieť zmluvu ohľadom tovarov či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak Vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme Vám riadne poskytli objednané služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné.
b)    Súhlas: Na účely zasielania obchodných oznámení (e-mail marketing) spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu. Ak nám udelíte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať.
c)    Zákonná povinnosť: Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti.
d)    Oprávnené záujmy: Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

Aké osobné údaje spracúvame
Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete.
Prostredníctvom kontaktného dotazníku pracúvame osobné údaje v rozsahu:
a)    Meno a priezvisko
b)    Kontaktné údaje (e-mailový kontakt, telefonický kontakt)
c)    Iné údaje, ktoré uvediete v sekcii „Vaša správa, otázka“.

Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete
Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je Vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Aký je účel spracúvania osobných údajov?
Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:
a)    Plnenie povinnosti zo zmluvy: V prvom rade spracovávame Vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne zabezpečili zmluvné povinnosti, ku ktorým sme sa zaviazali. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka Vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.

b)    Starostlivosť o zákazníkov: Ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom / problémom, musíme k jeho zodpovedaniu / vyriešeniu spracovávať Vaše údaje.

Ako dlho spracovávame Vaše osobné údaje?
V prvom rade budeme Vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.
V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.
Prevádzkovateľ má povinnosť spracovávať osobné údaje aj po dobu určenú v právnych predpisoch SR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o archívoch a registratúrach a i.)

Aké máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov
Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu Vašich osobných údajov, právo na prístup k Vašim osobným údajom, právo požadovať prenesenie Vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia Vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s Vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).
Súčasne máte právo na prístup k týmto informáciám týkajúcich sa Vašich osobných údajov:
a)    Aké sú účely spracovania Vašich osobných údajov.
b)    Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov.
c)    Kto, okrem nás, sú príjemcami Vašich osobných údajov.
d)    Plánovaná doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje uložené.
e)    Či máte právo požadovať od nás opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu.
f)    Informácie o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od Vás.

Ako sa môžete s nami spojiť v prípade problémov súvisiacich osobnými údajmi?
Môžete sa snami spojiť prostredníctvom kontaktných údajov zverejnených na internetovej stránke www.novel-novak.sk v sekcii „Kontakt“.

Zabezpečenie osobných údajov
Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu.

Podanie sťažnosti
Ak máte za to, že Vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov.
Ak budete chcieť využiť svoje právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, budeme radi ak akýkoľvek problém týkajúci sa osobných údajov budete riešiť najskôr s nami. Vždy nás môžete ľahko kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára.